รายชื่อนักเรียน
: 2561
: 1
: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

รายชื่อ
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล
613001 กณวรรธน์ ไพคำนาม
613002 กฤตภาส หินเธาว์
613003 กฤติภพ พันธสกุล
613004 กวินทรา ทาดาหา
613005 กาญจน์ภัทรสิริ มนัส
613006 กานต์กมล โชติการณ์
613007 กิตติพิชญ์ ศรีฤๅชา
613008 กิตติภพ ศรีเชียงสา
613009 กิตติมา ฤทธิ์นอก
613010 กุญธร แสนชัยธร
613011 เกศราภรณ์ สอนบุญมา
613012 เขมจิรา แคล้วกลาง
613013 คณวัฒน์ คงเดชอุดมกุล
613014 คณาโชค พงศ์วรินทร์
613015 จอมพจน์ กัมปนาวราวรรณ
613016 จักรัช บุริสตระกูล
613017 จารุกมล เรืองสุวรรณ
613018 จิตรนันท์ สุริรักษ์
613019 จิรัชญา กิ่งวงษา
613020 เจตน์สฤษฎ์ นัยพินิจ
613021 เจตสมบูรณ์ อารีย์สมบูรณ์
613022 ฉัตรนรินทร์ อบมาสุ่ย
613023 ฉัตรรพี สุวรรณเจริญ
613024 ชนัญชิตา ปุริศรี
613025 ชนิกา วิบูลย์วัฒนากุล
613026 ชัญญา พินิจการุณเนตร
613027 ชัยวัฒน์ วารี
613028 ชัยวัฒน์ แสงสุริยา
613029 ไชยศักดิ์ ซูกิ
613030 ญาดา สืบแก้ว
613031 ณณทนันท์ ตัณฑสิทธิ์
613032 ณภัทร รักไทย
613033 ณัฎฐณิชา ภัทธิราสินสิริ
613034 ณัฐชนัน รัตนวงศ์สวัสดิ์
613035 ณัฐนนท์ ศิริแสงตระกูล
613036 ณัฐพงศ์ วงศ์วัฒนเดช
613037 ณัฐรัชต์ เหมือนอินทร์
613038 ณัฐสิทธิ์ วิจบ
613039 ณิชชา คำแก่นคูณ
613040 ณิชากร พลจอหอ
613041 ณิศากรน์ เศรษฐ์ธณบุตร
613042 ดวงกมล นาวิบูลวงศ์
613043 ทศพร ตั้งกุลบริบูรณ์
613044 เทพโภคิน ตุลากัน
613045 ธนบดี พุดห้อย
613046 ธนภัทร เฮงไพบูลย์
613047 ธนัช ตั้งวานิชกพงษ์
613048 ธนัตถ์ภรณ์ จันทร์ฝ่าย
613049 ธนัทพัชร์ สิทธิสมจินต์
613050 ธนันธร สว่างใจ
613051 ธภัทร จันทรมงคล
613052 ธมลวรรณ แคนหมั้น
613053 ธัชชัย นาสมจิตร
613054 ธัญญารัตน์ วิจิตรศิริโสภณ
613055 ธิปก วันจันทึก
613056 ธีรดา สุวรรณธาร
613057 ธีรภัทร กิตติวัฒนากูล
613058 ธีราพร หยุยลือ
613059 นนธวัฒน์ เกษมสุข
613060 นภ ภัทรรุ่งนิรันดร
613061 นภสร บุญสุทธิสิริ
613062 นรวีร์ ลืออุติกุลวงศ์
613063 นรินรัตน์ ชัยหาทัพ
613064 นริศรา วันสูงเนิน
613065 นิปุณ สิงธพ
613066 บุญญาพร ทนันชัยบุตร
613067 บุณยานุช บุญประคม
613068 เบญจมาพร กิตติลาภ
613069 ปทิดา กิตติสุวรรณ์
613070 ปภังกร ชุมนรารักษ์
613071 ปภา ศรีสุพรรณ
613072 ปภาวรินทร์ ตันติพงศ์พีรเดช
613073 ปรมรรษ ห้างหว้า
613074 ปรัชญา ประทีปะวณิช
613075 ปลายฟ้า ทองเครือ
613076 ปวรดา ไทเมืองพล
613077 ปวรภา ไทเมืองพล
613078 ปวริศา ชัยกรี
613079 ปวริศา ยศไพบูลย์
613080 ปวรุต สุดสะอาด
613081 ปัณณพัฒน์ อนุชน
613082 ปาณัสม์ จังตระกูล
613083 ปานชนก จงศิริ
613084 ปาราโณท คูสกุล
613085 พงศ์ปณต ธรรมวาริน
613086 พชร นามโสรส
613087 พรชนก อนุกูลประเสริฐ
613088 พรรวินท์ แก่นศักดิ์ศิริ
613089 พรรษกร กาบไกรแก้ว
613090 พราวศิริขวัญ สีหามาตย์
613091 พริมวลัย ประทุมแพง
613092 พริษฐ์ พรรณโชคดี
613093 พลกฤต สินโพธิ์
613094 พศวีร์ นานอก
613095 พอเพียง กันโอภาส
613096 พัศศักดิ์ วรรณวิเชษฐ์
613097 พิชชานันท์ ศิริพานิชย์
613098 พิชญ์สินี สิริเฉลิมกุล
613099 พิชญา เตรียมวิทยานนท์
613100 พิภัช เขื่อนแก้ว
613101 พิมพ์ชนก เชิดชูบัณฑิต
613102 พีรพัฒน์ หงษ์สินี
613103 พีรวิชญ์ อุทัยธรรม
613104 แพรวา มุกดาอาพัทธ์กุล
613105 ภัคคนันท์ พาอ่อนตา
613106 ภัคภร สีตลพฤกษ์
613107 ภัทรพล คงศรียาตรา
613108 ภัทรพล พรอินทร์
613109 ภานุกร เหลืองมงคลเลิศ
613110 ภีม อ้วนไตร
613111 ภูมิพัฒน์ วงศ์แสน
613112 ภูมิรัฐ สุขเอนกนันท์
613113 ภูรวิชญ์ นุชนารถ
613114 มณิสรา พิพัฒน์ไชยศิริ
613115 มนต์วพัทธ์ นวลจันทร์
613116 เมษินี บุตรปาละ
613117 โมกข์ สิทธิสมวงศ์
613118 รัฐธรรมนูญ นารี
613119 ลลิตา เถาว์ชาลี
613120 วชิรวิทย์ บุญโพธิ์
613121 วชิรวิทย์ แสงภักดี
613122 วรชิต เดชานุเบกษา
613123 วรัท ลิปิพัฒนา
613124 วรากร กลั่นเขตรกรรม
613125 วริทธิ์ ฉวีราช
613126 วีรเดช ตามควร
613127 ศรัณย์กร ศรศักดา
613128 ศศินภัส สุชาติพงศ์
613129 ศุทธวีร์ แทนบุญมี
613130 ศุภวิชญ์ แพงมา
613131 ศุภัช เชื้อบัณฑิต
613132 เศรษฐพงศ์ ชาญประเสริฐ
613133 สรวิศ เสาวเนียม
613134 สาธิตา เชษฐโชติศักดิ์
613135 สายอักษร ธรรมวิเศษ
613136 สาริชฌิตา ปทุมนากุล
613137 สิทธินนท์ จ้ำแพงจันทร์
613138 สิทธิสิน สิทธิสินทรัพย์
613139 สินโสภณ ตุลากัน
613140 สิปปกร ประเสริฐสุข
613141 สิรวิชญ์ พีรพัฒนา
613142 สุชานาถ จรเกษ
613143 สุปวีณ์สุ ชัยพีรวัส
613144 สุวิชยา วินิจฉัยธรรม
613145 อนัญญา แสงสงคราม
613146 อนีโฆ ศรีจินดา
613147 อริสรา ประไพวรรณ์กุล
613148 อริสรา สฤษฎีชัยกุล
613149 อิทธิ วิวัฒน์วงตระกูล
613150 อินทนนท์ ปัญญาบัณฑิต
613151 ไอริน วัชรานุวิทย์
613401 กนิษฐา ศรีพล
613402 กมลชนก เทศพรม
613403 กัญญ์ระพี ตั้งสุจริตธรรม
613404 กัญญาณัฐ กลมสอาด
613405 กันตินันท์ มณีพราย
613406 กิตติธัช ใจศิริ
613407 กิตติศักดิ์ วิสุทธิเมธีกร
613408 กุลนัดดา ปะลา
613409 เกียรติสุรนันท์ ศรีพลไกร
613410 เควิส ยุทธวิชัย อุ่นประชา
613411 จารุพิชญา เองวานิช
613412 จินต์ศุจี อภัยสูงเนิน
613413 จิรภิญญา ปักกาเวสา
613414 จิรัชญา คุณเมืองปักษ์
613415 จิรัชญา ประพรม
613416 เจ้าใจ เหล่าลุมพุก
613417 ชญาภา อินสมเชื้อ
613418 ชนิตาภา แป้นน้อย
613419 ชยาภา แสงกระจาย
613420 ณรงค์กร แก้วจุลศรี
613421 ณัฐพร จิรกุลสมโชค
613422 ติณณาฏ์ ตงศิริ
613423 ธนกฤต อาภรณ์แก้ว
613424 ธนพร หงส์วิลัย
613425 ธนวรรธน์ คทาเหม
613426 ธัญรดี หอประเสริฐวงศ์
613427 ธันชนก มายเจริญกุล
613428 ธีธัช จันทน์เสนะ
613429 ธีรภัทร ขุมเงิน
613430 ธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์
613431 ธีรภัทร อัดโดดดร
613432 นวภัทร เสนาคำ
613433 นิติญาพร อินทะชัย
613434 ปฏิภาณ ลอยขามป้อม
613435 ประสิตา จันทร์ฉาย
613436 พงศภร แสงชารี
613437 พชรพล สิงห์ธวัช
613438 พรพินิต ทองแดง
613439 พรรษชล วิสุตกุล
613440 พราวสุข ศิริพงศ์สิน
613441 พักตร์พิมล เทพศรี
613442 พีรพัฒน์ โตวัฒน์นิมิต
613443 ภัทนันทน์ วัฒนชีวโกศล
613444 ภิญญาพัชญ์ โปธีรพันธ์กุล
613445 ภูริพัฒนกุล ภูริศรี
613446 ยมลภัทร จีนภักดี
613447 ยูริ ยูริ เซกิกุชิ
613448 วงศพัทธ์ กวีก้องเกียรติ
613449 วริษฐา วาระตระกูล
613450 วัชรวิศว์ น้อยเมล์
613451 ศุภวิชญ์ จันทร์งาม
613452 สโรชรัตน์ รมเพ็ง
613453 สาริศา อหันทริก
613454 อธิชา วัฒนศิริเวช
613455 อมรฤทธิ์ ศิริคำ
613456 อรรณวินทร์ ทองเดช
613457 อริยะ พรพิชิตโยธิน
613458 อันธิยาภัทร เตชะธนสารสมบัติ
613459 อาทิตยา มูลดี
613460 อาริยาพัชร เตชะธนสารสมบัติ
613501 กรกฎ หาญคำภา
613502 กรวรรณ รังสีปัญญา
613503 กัญญาภัค สุตะพันธ์
613504 เกื้อกวิน ทัพซ้าย
613505 ขวัญข้าว รุ่งเรือง
613506 ชลิดา คมคาย
613507 ญาณกร กองจันทร์
613508 ณฐรัช ธนปฐมฉัตร
613509 ณภพ พิพัฒนางกูร
613510 ณภัทร สันติเมทนีดล
613511 ณัฏฐธิดา ชุมนุมราษฎร์
613512 ธมลวรรณ รวีวงศ์อโนทัย
613513 ธัญชนก แก้วบุญ
613514 ธัญรดี รุ่งอยู่ศิริ
613515 นภธร ตั้งวงษ์ไชย
613516 นิติธร แม่นมาตย์
613517 บุญยสฤษฏ์ อินทร์เสนลา
613518 เบญจภา สมเดช
613519 ปภัทร์สิริ พันธ์สายเชื้อ
613520 ปวรพณ ก้านมะลิ
613521 ปุณยชนก ขาวกุญชร
613522 ภิญญดา ไชยปัญหา
613523 ภูรินทร์ แซ่เอี๊ยบ
613524 รภัทภร ฐากุลธเนศ
613525 วลัยพรรณ เพ็ชร์ประภา
613526 ศตรรฆภรณ์ เเน่นหนา
613527 ศศิกาญจน์ บัวสี
613528 ศิรดา ศิริเหล่าไพศาล
613529 เสฐียรวงก์ เส็งประเสริฐ
613530 อชิตพล แซ่เอี๊ยบ
583001 กนกพร โอฬารอร่ามกุล
614002 กมลชนก ศรีสวัสดิ์
614003 กรกฎ ปักเคเต
614004 กฤษฎาธาร ชมศิริตระกูล
614005 กัญจน์ เรืองชยจตุพร
614006 กัญณิสตา เทพแดง
614008 กิรณา จารุโชติกมล
614009 คณิศร วรเนตรสุดาทิพย์
614010 คมน์สรณ์ พรรธนประเทศ
614012 คุลิกา ตันติพานิชธีระกุล
614014 จิรายุส เตชะกำธร
614015 ฉัฐวัฒน์ จรรจาวิจักษณ์
614016 ฉัตรนรี สุวรรณเจริญ
614017 ชนัญญา ปิติมนตรีกุล
614018 ชนาภัท พิมพ์ศรี
614019 ชยากร วัฒนวิทยา
614020 ชลลดา ยงใจยุทธ
614021 ชิติพัทธ์ สดายุรัตน์
614022 ชุติชัญญา ภัทรดิลกกุล
614024 ญาณวุฒิ บุญเกษมสิน
614025 ญาณิศา สุภัควณิช
614026 ญาดา คำพา
614027 ฐิติรัตน์ รัตนติสร้อย
614028 ณฐกร กองพิลา
614029 ณัฏฐภูมิ สัจจพงษ์
614030 ณัฐชา วงศ์สายเชื้อ
614031 ณัฐญาดา สมานพงษ์
614034 ธนกร ประกอบดี
614036 ธนพร โรจนะสิริ
614037 ธนัชษร สมสงวน
614038 ธนัญญา นาเจริญ
614039 ธัญธร ภิรมย์การ
614041 ธัญวรัตม์ เหล่าพลประทีป
614043 ธีรภัทร วงศ์นิจศีล
614044 นครา สุริหาร
614045 นงนภัส บุษราคำ
614046 นราสชา ถาวรเจริญสุโข
614047 นริศรา ชัยหาทัพ
614048 นวพรรษ วิชาโคตร
614049 นัทธี สุภาระโยธิน
614050 นันทิชา เปานาเรียง
614051 นิติพนธ์ ทองเครือ
614053 บุษยามาศ สิทธิ์สูงเนิน
614054 บูรพา รูปสูง
614055 ปฏิพัทธ์ ประจักษ์เมือง
614056 ปณวัส ดีเสมอ
614057 ปณัชชา ศิริเพิ่มพูนสุข
614058 ปณิตา พิมลลักขณากุล
614059 ปณิธิ ตันติบัญชาชัย
614060 ปภาวี นิมมานมงคล
614061 ปรัฐวิศ แสนโชติ
614062 ปรัตถกร วงศ์สว่างศิริ
614063 ปราชญา พรหมศร
614064 ปราระวี ประทุมพล
614065 ปริม ชีวเสถียรชัย
614066 ปวริศ สุดสะอาด
614067 ปวิชญา ชื่นชมกิจ
614069 ปวีณ์ริศา ชุติมาโยธินกูล
614070 ปัญจรัตน์ ศุภดล
614071 ปัณณทัต อัครธรสกุล
614073 ปาลิตา คูสกุล
614074 ปาลิน จังตระกูล
614075 ปาลีนา คูสกุล
614076 ปิยธนิต เซียวศิริกุล
614078 ปุษยา ยศไพบูลย์
614079 พงศภัค มณีวงษ์
614081 พรปวีณ์ สุริรักษ์
614082 พรภวิทย์ รัตนสุวรรณ
614084 พศิน ฉิมทิม
614085 พัฒน์นรี นัยพินิจ
614086 พัณณ์ชิตา ธีระจิราพัฒน์
614087 พันธิตรา เลาหะพันธุ์
614088 พัศกาญจน์ แก่นศักดิ์ศิริ
614089 พัสติรัตน์ ปฏิเตนัง
614090 พิงค์ สุขสำราญ
614091 พิชชานันท์ คงธนไพศาลโสภณ
614092 พิชญา สุนทรครุฑ
614093 พิภัทรา ศรีกงพาน
614094 พิมพ์บุณย์ พิทักษ์
614096 พุฒาจารีย์ นนท์พละ
614097 เพชรลดา ศรีสกุลไทย
614098 ภคพร บุบผา
614099 ภิวัต แก้วปานกัน
614100 ภัทรพล เลาลัคนา
614101 ภาณุพงศ์ ทองจันทร์
614103 ภูมิภักดิ์ อบมาสุ่ย
614104 ภูรินท์ ภูห้องไสย
614105 ภูวเนศวร์ ยิ่งยืน
614106 มนัสวี ชอบสูงเนิน
614107 มัลชวัชร์ แสงสว่าง
614108 มาริศา กัว
614109 เมธิสา มรกตศรีวรรณ
614110 โมไนยา บุญช่วยชู
614111 รชต พงษ์พิศ
614112 รชตะ จุลละนันทน์
614113 รมิดา นรแมนสรวง
614114 รมิตา ศิริประยูรศักดิ์
583115 รวิษฎา ศิริแสงตระกูล
614116 วงศ์วริศ ทิพย์ธนากานต์
614117 วชิรวิทย์ เตียวศิริมงคล
614119 วรัญญา แต่เจริญ
614120 วรินทร จตุรธำรง
614121 วริศรา สุขสมบูรณ์
614122 วันวิสา ภัสสรดิลกเลิศ
614123 วิชญ์พล เศรษฐ์สมบูรณ์
614126 ศิรเมศร์ พูนสินฐิติบวร
614127 ศุภเสกย์ ธนบดีภัทร
614129 ศุภิสรา ทองเจียว
614130 โศรดา มูลจันทร์
614131 สรวิศ ถิ่นชีลอง
614132 สาวิตรี ประภากรกุล
614133 สิพิมพ์ ชัยพีรวัส
614134 สิรวิชญ์ บุตรโยจันโท
614135 สิริวัฒน์ ภัทรสิริโรจน์
614136 สุดธิดา อังกุระ
614137 สุภัทรขวัญ ยลโสภณ
614139 สุรางค์พิมล โพธิ์ขำ
614140 อนันต์นารถ ไชยยงยศ
614142 อภิชญา ประดับวงษ์
614143 อภิญญา สกุลทอง
583145 อภิสรา หงษ์สินี
614146 อมเรศ กาญจนศิริ
614147 อรชพร งาเจือ
614148 อริสรา พรจันทรากุล
614149 ออมพลอย สนธิเส็ง
614151 อินทัช เจริญครบุรี
614152 อุรชา เกียรตินิรันดร์
614401 พัฒน์นรี เลื่องลือ
614402 ณัฐรุจา แพทย์กิจ
614403 ธนสิน เฉลิมชาติ
614404 ปัญญาวีร์ อภิสกุลชาติ
614321 ณัฐนรี ไชยศรี
614406 พรธิยา พลอยสุวรรณ
614407 ศุภากร เหล่าเรืองวัฒนะ
614412 ศลิษา สารศรี
614414 ภัทรา หมั่นการ
614415 กัลย์สุดา แก้วอนันต์
614417 ภัทรจิรา พรพิชิตโยธิน
614419 หนึ่งฤทัย ทรงชัยสงวน
614420 กุลณัฎฐ์ น้อยน้ำคำ
614424 อภิสราภา ลือโสภา
614425 ธนพร ระไวกลาง
614426 ปราลี มโนสิทธิศักดิ์
614428 กัมปนาท ศรีคันธรักษ์
614434 ชวัลลักษณ์ นาสมตรึก
614435 จิดาภา ราชธา
614436 กวีวัธน์ หาญวิชัยวัฒนา
614328 ณัฐพัฒน์ คทาเหม
614441 อรรฆย์ พรหมเจดีย์
614442 กุลภัสสร์ อิสิสิงห์
614444 พิชาจรัส ศรีประจันต์
614445 กุลณัฐ หนูประสิทธิ์
614446 ญาณิกา เซียวศิริกุล
614447 จันทมณี วัฒนากุล
614448 จิรภัทร ธระเสนา
614450 สวภัทร ปัญจมาตย์
614451 วรัญญา จินตนามณีรัตน์
614452 ฐิติชญา สารขันธ์
614453 ชญานิศ มณีเนตร
614454 วรัญญา แข็งแรง
614501 สโรชา จันทร์ประสพชัย
614502 กิตตินันท์ อันทะเกษ
614503 ปราณปริยา ก้านมะลิ
614504 รัตนากร ศิลปดอนบม
614505 สุรัศวดี ชัยชาญวัฒนา
614508 ภูมิรพี วรรณศิริ
614509 ก้องภพ คูหาวัล
614510 พสชณัฐ รุ่งโรจน์นิมิตชัย
614511 ศุภกฤต กันตสุสิระ
614512 บุญกิตติ ทัพซ้าย
614513 กันติพิชญ์ ศุภสิทธิ์
614514 เทพจิรัฏฐ์ วนาทรัพย์ดำรง
614515 นัยน์ตา สัจจเลิศรัตน์
614516 ชายชาญ ภัทรสิริโรจน์
614517 กิตติพัฒน์ เหล่าเลิศวรกุล
614518 เปรม โพธิ์หล้า
614519 กรกมล นาประเสริฐกูล
614520 พีรวัส จิตสันติวรรักษ์
614521 ใจเอก ปิยะวัฒน์กูล
614522 ริตา ฉิมน้อย
614523 ฐปณต ถนอมชาติ
614524 ณัชชา วีรกุลวัฒนา
614525 ณัฐมน เยี่ยมสมบัติ
614526 ชุติกานต์ ชมบุญ
614527 ภวินน์ ชูบัณฑิตกุล
614528 สิริกร มีนาสันติรักษ์
614302 คชานนท์ ดีนันท์ตระกูล
614304 จิรัชญา เอื้อกิ่งเพชร
614305 จิรัฐโชติ อิ่มแมน
614306 ชนิกานต์ ลิขิตวงศ์ขจร
614307 ไชยวิชญ์ เพ็งพิทักษ์
614308 ณัฐกมล มีประเทศ
614309 เด็กหญิงภัคจิรา อิงไธสง
614310 ธนกฤตษ์ วงศ์อาษา
614311 ธัญจิรา พัฒนจักร
614312 ธัญยธรณ์ รัตนโรจนากุล
614313 ธีธัช วิษณุโยธิน
614314 นนท์ปวิธ รัตนะเมืองเพรียว
614315 นภัทร วิรัชพงศานนท์
614316 ปัณฑิตา ธนูชาญ
614319 พงศพัฒน์ ลิ้มเฮงสิน
614320 พศิน ประกอบผล
614322 แพรวา นาคยศ
614325 รชต ก้านภูเขียว
614327 รักษิต ศรีสำราญ
614330 สิริภัส สิริธนสุข
614323 ธนัชชา เตียวเจริญโสภา
614011 คมสันต์ สุวรรณพงษ์
614013 จิตราวุธ ฉัตรชัยพลรัตน์
614040 ธัญพิชชา ไกยสวน
614068 ปวิตรา ภามนตรี
614083 พลวัต สิมมาทัน
614102 ภูชิต พิมพ์ตะคลอง
614529 พิชชากร แก่นคำ
614530 เพ็ญพิสุทธิ์ จำปานนท์
614531 แพรวา ประฏิภาณวัตร
614326 ศศิประพัฒน์ วรพจน์
614324 ภัทรา หมั่นการ
614329 ฤทัยภัสสร์ พงษ์ปิยานุรัตน์
614303 ภาคิน ภักดีโชติ
PEERAWAT JITSUNTIVORARUCK
sa as
614318 วชิรญาณ์ คณานันท์
614301 จันทนารัชต์ รุ่งศรี
614317 รติกาญจน์ ลครทิพย์
613007 กิตติพิชญ์ ศรีฤาชา
613007 กิตติพิชญ์ ศรีฤาชา
613007 กิตติพิชญ์ ศรีฤาชา