Get Adobe Flash player

5

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

 

 

เนื้อหา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show) ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

1075136 580744851967258 525189326 n

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show) ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลชนะเลิศ.

ผู้แสดง. เด็กหญิงชลิดา หันชะนา ชั้น ม 2/2 เด็กหญิงนภัสสร. ลิขิตวงศ์ขจร ม 3/3 เด็กหญิงกุลธีรา จรัสพงศ์พิสุทธิ์ ม 3/3

อาจารย์ที่ปรึกษา นายพิชา ชัยจันดี, นายสุทธิรักษ์ นิลาลาด และนักศึกษาฝึกสอน นศ.ทรงศักดิ์ คงสมศรี,

นศ.นิภาวรรณ มังครุดร, นศ.รุ่งโรจน์ มูลอาจมาตย์

แข่งวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556