Get Adobe Flash player

aj jiw

อ.เสาวลักษณ์  เจ่าสกุล

เสนอแนะ-สอบถาม

5

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

 

 

4

mtday56

svich

 scicamp

 

 

 

6

webmailkku 

kkunet

edmodo

prlogo

sendinfo

bninfom

ประกาศผลสอบโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2558 รอบแรก

logo wmw

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก และกำหนดการการสอบรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วมว.-มข.) ระยะที่ ๒ ของกระทรวงวิทยาศาสตและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

 

 

ประกาศผลสอบรอบแรกโครงการ วมว.-มข. ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

กำหนดการการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วมว.-มข.) ระยะที่ ๒ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 


ขั้นตอนการรายงานตัวการสอบรอบสอง

แผนที่สถานที่รายงานตัว และสอบรอบสอง

รายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
รายชื่อและเลขที่นั่งสอบรอบสอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
แผนผังที่นั่งสอบรอบสอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

รายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
รายชื่อและแผนเลขที่นั่งสอบรอบสอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
แผนผังที่นั่งสอบรอบสอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารรายงานตัว สอบรอบสอง ประจำปีการศึกษา 2558

kkunews

actcalen

 

 face

KA Facebook Fanbox 1.1