การชี้แจง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2561

การชี้แจง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อดูข้อมูล

ที่มา:https://admissions.kku.ac.th/access/files/admissionslide61.pdf

สรุปคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในหมาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2561

คลิกเพื่อดูข้อมูล