Get Adobe Flash player

aj jiw

อ.เสาวลักษณ์  เจ่าสกุล

เสนอแนะ-สอบถาม

5

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

 

 

4

mtday56

svich

 scicamp

 

 

 

6

webmailkku 

kkunet

edmodo

prlogo

sendinfo

bninfom

นักเรียนโครงการ วมว. มข ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพรสวรรค์ สปป.ลาว

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 9  กันยายน  2556  คณะนักเรียน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  (โครงการวมว.-มข.)ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ  โรงเรียนพรสวรรค์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ในโครงการ “เปิดโลกทัศน์นักเรียนโครงการ วมว 56” นำโดย  ผศ.ดร.พัฒนา  ธีรพรชัยสิทธิ์  ผู้บริหารโครงการ  วมว.-มข.  ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม  รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร   คณะวิทยาศาสตร์  นางพวงทอง  พูลเรือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน  คณาจารย์  บุคลากร และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  จำนวนกว่า 200 คน   

 

 

มี  อาจารย์สิมมา  พลายก ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร  คณาจารย์  โรงเรียนพรสวรรค์  ให้การต้อนรับ  พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ  การเรียนการสอน  ตอบข้อซักถามและถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก   ต่อมา  คณะฯ. ได้เพาน้องๆนักเรียนเยี่ยมชมชม บรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนระดับอนุบาล  ระดับประถม  และระดับมัธยม  ซึ่งน้องๆให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  บรรยากาศเป็นกันเอง 

นายนิติธร  วัฒนกุล  นักเรียนโครงการ วมว.-มข.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  รุ่นที่  3    ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  “ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ทำให้ได้รู้ถึงลักษณะการเรียนการสอนของเพื่อนๆโรงเรียนพรสวรรค์ว่าเป็นยังไง  ถ้าเปรียบเทียบกับของเราก็จะคล้ายๆกัน  ในด้านของ  วมว.-มข.  มีการจัดการที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด   การเรียนการสอนของเค้าก็จะคล้ายกับของเราคือแต่ละชั้นปีมีนักเรียนชั้นละ 30 คน ทำให้อาจารย์สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้อย่างทั่วถึง  และรู้สึกประทับใจมากที่ได้มาศึกษาดูงานที่นี่  อีกทั้งยังได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของเค้าด้วย   เค้าไม่ได้อยู่แบบสะดวกสบายนัก  แต่นักเรียนทุกคนที่นี่ก็มีระเบียบวินัยในการเรียน  การแต่งกาย  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากๆ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  เวลาที่สอบถามข้อมูลเพื่อนๆที่นี่ก็จะให้ความร่วมมือดีครับ   อีกทั้งยังได้เพื่อนใหม่ด้วย   ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ครับ” 

ภายหลังการศึกษาดูงานแล้ว  คณะฯได้เดินทางไปสักการะ  วัดพระธาตุหลวง  วัดสีเมือง  และเข้าชมประตูชัยนครหลวงเวียงจันทร์  ก่อนเดินทางกลับ     

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : http://www.sc.kku.ac.th/scienceweb/sci_home/showtopic/1970

kkunews

actcalen

 

 face

KA Facebook Fanbox 1.1